پوشش دهی لیزری (laser cladding)

خدمات مربوط به ترمیم قطعات با استفاده از لیزر  (Laser Build-up):

با استفاده از فرايند "روکش کاری لیزری" (Laser Cladding)‏،  می توان بعضی از بخش های معیوب و از بین رفته قطعات را بازسازی کرد.

1) با توجه به مداومت کارکرد بخشهایی از قطعات دوار انواع ماشین ها نظیر قطر داخلی یاتاقانها و یا قطر خارجی انواع شفت های صنعتی، در اثر سایش ویا خوردگی دچار تغییر اندازه می شوند.

2) استفاده از روش های رایج جوشکاری لیزری و پوشش کاری برای ترمیم قظعه، با توجه به گرمای ورودی بالایی که هنگام جوش قطعه تحمل میکند، بعضا باعث ایجاد ترک، تنش و پیچیدگی (کج شدن و از محور خارج شدن) قطعات می شود.

3) یک منبع لیزر به خاطر دقت و کنترل عملکرد بالایی که دارد و گرمای اندک ورودی به خوبی میتواند برای ترمیم قطعات صنعتی مورد استفاده قرار گیرد.

در ادامه مشاهده میکنید نمونه هایی از قطعات صنایع ریلی که توسط لیزر ترمیم شده اند:

index
index1
Inconel Presentation