در فناوری های نانو مواد، کنترل سایز، شکل و غلظت نانوذرات تولید شده بسیار حائز اهمیت است.
سنتز نانومواد توسط کندوپاش لیزری (Laser Ablation) در محیط های مایع روشی قابل اعتماد برای کنترل خواص نانوذرات سنتز شده است که با متغیرهایی نظیر محیط مایع، طول موج پرتو لیزر، چگالی توان وارد بر سطح هدف، پهنای پالس، نرخ تکرار و...  می توان به ویژگی های مورد نظر دست یافت. در روش های متداول شیمیایی، محلول نانوذرات بدست آمده، غالبا ناخالص است درحالیکه نانوذرات سنتز شده به روش کندوپاش لیزری نیازی به خالص سازی بعدی ندارد و این از مزاياي اين روش به شمار مي‌رود.

نانوذرات طلا (Au Nanoparticles):

   توزیع سایز نانوذرات:35-5 نانومتر
ناحیه طول موج جذب پلاسمونی: 530-510 نانومتر
قیمت (10cc محلول با غلظت 100ppm ): دویست و پنجاه هزار ریال(250،000ریال)

نانوذرات نقره (Ag Nanoparticles):

 

     توزیع سایز نانوذرات:35-5 نانومتر
ناحیه طول موج جذب پلاسمونی: 420-410 نانومتر
قیمت (10cc محلول با غلظت 100ppm ): دویست و پنجاه هزار ریال(250،000ریال)

نانوذرات اکسید آهن (Fe3O4, FeO):
توزیع سایز نانوذرات:  30-15 نانومتر
ناحیه طول موج جذب پلاسمونی:
قیمت (10cc محلول با غلظت 1000ppm): دویست و پنجاه هزار ریال (250،000ریال)

نانوذرات دی اکسید تیتانیوم(TiO2 Nanoparticles):   توزیع سایز نانوذرات: 5-35 نانومتر
ناحیه طول موج جذب پلاسمونی:370-390 نانومتر
قیمت( 10cc محلول با غلظت 1000ppm) :دویست و پنجاه هزار ریال( 250،000ریال)

نانوذرات اکسید روی (ZnO Nanoparticles):توزیع سایز نانوذرات: 80-20 نانومتر
ناحیه طول موج جذب پلاسمونی:370-350 نانومتر
قیمت(10cc محلول با غلظت 1000ppm): دویست و پنجاه هزار ریال (250،000ریال)

نانوذرات زینک سلناید (ZnSe Nanoparticles)

توزیع سایز نانوذرات:30-20 نانومتر
ناحیه طول موج جذبی: 245-250 نانومتر
قیمت(10cc محلول با غلظت 1000ppm): دویست و پنجاه هزار ریال(250،000ریال)